UC SYD

Generalforsamling


Dato og tid

Fredag d. 2. marts 2018 kl. 15:00 til 20:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 2. marts 2018 kl. 12:55

Sted

UC SYD Campus Esbjerg
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø
Denmark

Arrangør

UC SYD
UC Syd Personaleforeningen, Esbjerg
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk


Kære kollega

Så er der generalforsamling i Personaleforeningen!

Bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til at deltage i Generalforsamlingen. Efterfølgende er der ølsmagning og spisning, hvor Personaleforeningen, igen i år, serverer lækker mad.

Det foregår i kantinen:

fredag, den 2. marts 2018 kl. 15.00
Der er fyraftensøl fra kl. 14.30

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og mødesekretær

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab og kontingent

 4. Indkomne forslag (skal være skriftlige)
  Sendes til Jens Bach Johansen (jbjo@ucsyd.dk) senest den 16. februar 2018

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Anette Buskbjerg er på valg og modtager genvalg
  Mette Sand er på valg og modtager genvalg
  Erling Madsen er på valg og modtager genvalg
  Kit Stryhn er på valg og modtager genvalg
  Martin Petersen er på valg og modtager genvalg
  Jens Bach Johansen er på valg og modtager ikke genvalg
  Helle Juel Johansen er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte, da øvrige opgaver i UC Syd kolliderer med bestyrelsesmøderne og dermed forhindrer hende i at yde den indsats i bestyrelsen, som hun ønsker at yde.
  Arne Frandsen er ikke på valg, men træder desværre ud af bestyrelsen

  Malene Weilkiens og Inger Marie Tobiesen er også med i bestyrelsen, men ikke på valg i år. 

  Ønsker du at stille op eller vil du gerne indstille en person til bestyrelsen, så send en mail til Jens (jbjo@ucsyd.dk) seneste 16. februar 2018.

     6. Valg af revisorer

     
7. Evt.

   

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 16. februar 2018

Er du endnu ikke meldt ind i personaleforeningen, så kontakt:

okonomi@ucsyd.dk

 

De bedste hilsner fra personaleforeningens bestyrelse


 

Vedtægter for Personaleforeningen, UC SYD - Campus Esbjerg

 §1. Foreningens navn er Personaleforeningen, UC SYD - Campus Esbjerg

 §2. Foreningens formål er at varetage forskellige tiltag af interesse for personalet. Det kan bl.a. være udflugter, naturoplevelser, selskabelige sammenkomster, kunstudstillinger osv.

 §3. Alle ansatte ved UC SYD - Campus Esbjerg samt ansatte i kantinen tilbydes medlemskab. Kontingentet trækkes via SCL og udbetales månedsvis af UC SYD - Campus Esbjerg til foreningens kasserer. Medlemmer der ikke lønnes via SCL indbetaler kontingentet kontant.

Udmeldelse af foreningen sker automatisk, når ansættelsen ophører. Personale, der ansættes ved UC SYD - Campus Esbjerg i en kortere periode samt medlemmer af seniorklubber for tidligere ansatte, kan deltage i foreningens arrangementer mod at betale fuld deltagerpris for arrangementet.

Foreningen ansøger hvert år i januar UC SYD - Campus Esbjergs ledelse om et beløb til hjælp til årets aktiviteter

 §4. Medlemskontingentet fastsættes ved generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 §5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Afstemningen sker ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, såfremt der er behov for dette. Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afgår skiftevis med halvdelen af medlemmerne hvert år. Der vælges endvidere på den årlige generalforsamling 2 revisorer. 1 revisor er på valg hvert år.

Endelig vælges for de uddannelser/områder, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, en kontaktperson, der skal fungere som bindeled mellem bestyrelsen og den pågældende uddannelse.

 

Dagsordenen til generalforsamlingen er som følger:

 1. Valg af dirigent og mødesekretær.
 2. Formandens
 3. Regnskab og
 4. Indkomne forslag (skal være skriftlige)
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer
 7. Evt.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 §6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling holdes i februar. Indvarsling skal ske med minimum14 dages varsel.

 §7. Bestyrelsen holder møder mindst 1 gang i hvert kvartal. Sekretæren fører forhandlingsprotokol for disse møder. Det er kassererens pligt at føre kassebog og medlemskartotek.

 §8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom ved skriftlig anmeldes til formanden. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om, hvad der ønskes behandlet.

 §9. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer går ind for forslaget. Dette uanset de fremmødtes antal.

 §10. Foreningen kan ophæves på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og dertil 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelsen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 3 ugers varsel, og denne kan uanset antallet af fremmødte ophæve foreningen med 3/4 majoritet. I tilfælde af foreningens opløsning, træffer general- forsamlingen beslutning om anvendelsen af foreningens værdier. Disse må kun anvendes til kunstnerisk eller kulturelt formål på UC SYD - Campus Esbjerg og må ikke fordeles til medlemmerne.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

UC SYD
UC Syd Personaleforeningen, Esbjerg
+45 72662000
ucsyd@ucsyd.dk